TERMA PENGGUNAAN

SILA BACA TERMA PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI KERANA IA MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING MENGENAI HAK PERUNDANGAN ANDA, REMEDI DAN KEWAJIPAN. INI TERMASUK PELBAGAI HAD DAN PENGECUALIAN, DAN JUGA KLAUS YANG MENTADBIR BIDANG KUASA DAN TEMPAT PERTIKAIAN.

BnB.my (selepas ini dirujuk sebagai "BnB", "kami" atau"kita") menyediakan platform dalam talian yang menghubungkan tuan rumah yang mempunyai penginapan untuk menyewa dengan tetamu yang ingin menyewa penginapan itu (secara kolektif, "Perkhidmatan "), dimana Perkhidmatan ini boleh diakses di http://www.bnb.my dan di laman-laman web yang lain di mana BnB menawarkan Perkhidmatan yang disediakan (secara kolektif," Laman Web") dan sebagai suatu aplikasi untuk peranti mudah alih (" Aplikasi"). Dengan menggunakan laman web dan aplikasi ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat Terma Penggunaan ini ("Terma"), sama ada anda menjadi pengguna berdaftar atau pun tidak kepada Perkhidmatan ini. Terma-terma ini mentadbir akses anda dan segala perkara berkaitan penggunaan laman web, aplikasi dan Perkhidmatan dan semua Kandungan Kolektif (ditakrifkan di bawah) yang merupakan satu perjanjian undang-undang yang dipersetujui antara anda dan BnB. Sila baca Terma ini dengan teliti dan sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma ini, anda tidak mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat dari laman web ini atau dari aplikasinya. Kegagalan menggunakan laman web dan applikasinya selaras dengan Terma ini, boleh menyebabkan anda dikenakan tindakan undang-undang sivil dan jenayah.

LAMAN WEB, APLIKASI DAN PERKHIDMATAN INI MENGANDUNGI SATU PLATFORM ONLINE DIMANA TUAN RUMAH (DITAKRIF DI BAWAH) BOLEH MENCIPTA SENARAI (DITAKRIF DI BAWAH) UNTUK TEMPAT PENGINAPAN (DITAKRIF DI BAWAH) DAN TETAMU PULA (DITAKRIF DI BAWAH) BOLEH MENGETAHUI DAN MELAKUKAN TEMPAHAN BAGI TEMPAT PENGINAPAN YANG DIKEHENDAKI. ANDA FAHAM DAN BERSETUJU BAHAWA BNB TIDAK TERIKAT DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA APA-APA PERJANJIAN YANG DIPERSETUJUI DI ANTARA PIHAK TUAN RUMAH DAN TETAMU, DAN BNB JUGA BUKAN BROKER, AGENT ATAU PIHAK INSURANS HARTANAH. BNB TIDAK MEMPUNYAI KAWALAN TERHADAP SEMUA PERLAKUAN ATAU PERBUATAN TUAN RUMAH, TETAMU DAN PENGGUNA LAIN KETIKA MENGGUNAKAN LAMAN WEB, APLIKASI SERTA PERKHIDMATAN DAN JUGA BERKENAAN TEMPAT PENGINAPAN DIPAPARKAN DAN MENAFIKAN SEGALA BENTUK LIABILITI YANG BERKAITAN.

Definasi

"Kandunga BnB" bermaksud semua kandungan yang disediakan oleh BnB melalui Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan termasuk kandungan yang dibenarkan oleh pihak ketiga kecuali Kandungan Ahli.

"Kandungan Kolektif" bermaksud Kandungan Ahli dan Kandungan BnB.

"Kandungan" bermaksud teks, grafik, imej, muzik, perisian (kecuali Aplikasi), audio, video, informasi atau lain-lain bahan kandungan.

"Tetamu" bermaksud Ahli yang memohon tempahan Tempat Penginapaan melalui Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan ini, atau Ahli yang menginap di Tempat Penginapan dan bukan Tuan Rumah kepada Tempat Penginapan tersebut.

"Hos" bermaksud Ahli yang mencipta senarai Tempat Penginapan melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan.

"Senarai" bermaksud Tempat Penginapan yang disenaraikan oleh Tuan Rumah yang sedia untuk sewaan melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan.

"Ahli" bermaksud seseorang yang telah berjaya melakukan proses pendaftaran akaun BnB termasuk tetapi tidak tertakluk kepada Tuan Rumah dan Tetamu sahaja seperti yang diterangkan di dalam “Pendaftaran Akaun” di bawah.

"Kandungan Ahli" bermaksud semua kandungan dipos, muat naik, terbit, hantar atau siar oleh Ahli melalui Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan ini.

"Cukai" bermaksud apa jua cukai jualan, cukai tambah nilai (VAT), cukai barangan dan perkhidmatan (GST) dan juga cukai lain seumpamanya seperti cukai Majlis Perbandaran, Negeri, Persekutuan atau lain-lain cukai pendapatan pegangan dan persendirian atau korporat.

Kawasan tertentu di dalam Laman Web dan Aplikasi (dan akses anda atau penggunaan aspek tertentu untuk Perkhidmatan atau Kandungan Kolektif) mungkin mempunyai terma dan syarat yang berlainan atau mungkin memerlukan anda untuk mempersetujui dan menerima terma dan syarat tambahan. Sekiranya terdapat konflik di antara terma ini dan terma dan syarat yang diletakkan untuk kawasan spesifik di dalam Laman Web, Aplikasi, Perkhidmatan atau Kandungan Kolektif, maka terma dan syarat yang kemudian akan digunapakai dan diberi keutamaan berhubung perkara berkaitan penggunaan akses anda kepada kawasan Laman Web, Aplikasi, Perkhidmatan atau Kandungan Kolektif.

ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA DENGAN MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN WEB, APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN INI ATAU DENGAN MEMUAT TURUN ATAU PENEMPATAN APA JUA KANDUNGAN DARIPADA ATAU DI LAMAN WEB MELALUI APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN INI, ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI DAN BERSETUJU UNTUK MEMATUHI SYARAT INI, SAMA ADA ANDA BERDAFTAR DENGAN LAMAN WEB DAN APLIKASI INI ATAU PUN TIDAK. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA INI, MAKA ANDA TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN WEB, APLIKASI, PERKHIDMATAN INI, ATAU KANDUNGAN KOLEKTIF.

Sekiranya anda terima atau setuju pada terma ini bagi pihak syarikat atau entity lain, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat syarikat atau entity lain kepada terma ini dan dalam keadaan itu, “anda” akan merujuk kepada syarikat atau entity lain itu.

Modifikasi

BnB berhak, mengikut budi bicara secara mutlak, untuk mengubah suai Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan atau untuk mengubah suai Terma ini, termasuk Yuran Perkhidmatan, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu. Sekiranya kami mengubah suai Terma ini, kami akan menyiarkan pengubahsuaian di Laman Web ini atau melalui Aplikasi atau memberi anda notis pengubahsuaian tersebut. Dengan terus mengakses atau menggunakan Laman web, Aplikasi atau Perkhidmatan selepas kami telah menghebahkan pengubahsuaian di Laman Web ini atau melalui Aplikasi atau telah memberi anda notis pengubahsuaian, anda secara amnya bersetuju untuk terus terikat dengan Terma yang telah diubahsuai. Sekiranya terma tersebut tidak boleh diterima oleh anda, maka anda hendaklah berhenti dari terus menggunakan Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini.

Kelayakan

Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini adalah bertujuan semata-mata untuk orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas. Mana-mana akses atau penggunaan Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan ini oleh sesiapa di bawah 18 adalah dilarang sama sekali. Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan, anda telah mengakui dan menjamin bahawa anda berumur 18 ke atas.

Modus Operandi Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan

Laman Webi, Aplikasi dan Perkhidmatan ini boleh digunakan untuk memudahkan penyenaraian dan tempahan tempat penginapan jangka pendek sebagai alternatif kepada hotel. Oleh itu, tempat penginapan tersebut disenaraikan di dalam Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan oleh Hos. Anda boleh melihat Senarai sebagai pengunjung tidak berdaftar ke Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan. Namun jika anda ingin menempah penginapan atau mewujudkan Senarai anda sendiri, anda mesti mendaftar terlebih dahulu untuk mewujudkan Akaun BnB (ditakrifkan di bawah).

Seperti yang dinyatakan di atas, BnB menyediakan platform atau pasaran dengan teknologi yang berkaitan untuk Tetamu dan Hos bertemu di dalam talian dan menguruskan tempahan penginapan. BnB bukan pemilik atau pengendali tempat penginapan, dan juga bukan pembekal tempat penginapan dan BnB tidak menjual, menjual semula, memberi, menyewa, menyewa semula, mengurus dan atau mengawal tempat-tempat penginapan atau pengangkutan atau perkhidmatan pelancongan. Tanggungjawab BnB adalah terhad kepada: (i) membantu menyediakan Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan dan (ii) bertindak sebagai ejen yang terhad untuk setiap Hos untuk tujuan menerima pembayaran dari Tetamu bagi pihak Hos.

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA, SEPERTI YANG DINYATAKAN DI ATAS, LAMAN WEB, APLIKASI DAN PERKHIDMATAN INI ADALAH BERTUJUAN UNTUK MEMUDAHKAN CARA PEMESANAN TEMPAT PENGINAPAN. BNB TIDAK BOLEH DAN TIDAK MENGAWAL KANDUNGAN YANG TERDAPAT DI DALAM PENYENARAIAN YANG DIBUAT TERMASUK SYARAT-SYARAT, PERKARA BERKAITAN PERUNDANGAN ATAU KESESUAIAN MANA-MANA TEMPAT PENGINAPAN. BNB TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DAN MENAFIKAN SEMUA LIABILITI BERKAITAN DENGAN APA-APA DAN SEMUA PENYENARAIAN DAN TEMPAT PENGINAPAN. MAKA, SEBARANG TEMPAHAN YANG AKAN DIBUAT ADALAH DI ATAS RISIKO TETAMU SENDIRI.

Pendaftaran Akaun

Bagi mengakses ciri-ciri tertentu yang terdapat di Laman Web dan Aplikasi, dan untuk menempah tempat penginapan atau mewujudkan senarai tempat penginapan, anda mesti mendaftar untuk membuka akaun ("Akaun BnB") dan menjadi Ahli. Anda boleh mendaftar untuk menyertai Perkhidmatan ini secara langsung melalui Laman web ini atau Aplikasi atau seperti yang dinyatakan dalam seksyen ini.

Sebagai sebahagian daripada fungsi Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini, anda boleh menghubungkan Akaun BnB anda dengan Akaun Pihak Ketiga, sama ada: (i) menyediakan maklumat login Akaun Pihak Ketiga anda kepada BnB melalui Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan ini, atau (ii ) membenarkan BnB mengakses Akaun Pihak Ketiga anda, seperti yang dibenarkan di bawah terma dan syarat yang mengawal penggunaan anda bagi setiap Akaun Pihak Ketiga. Anda mengiakan bahawa anda boleh mendedahkan maklumat login Akaun Pihak Ketiga anda kepada BnB dan atau pemberian akses Akaun Pihak Ketiga anda kepada BnB (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, untuk digunakan bagi tujuan yang dinyatakan di sini), tanpa melanggar terma-terma dan syarat-syarat yang mengawal penggunaan Akaun Pihak Ketiga yang berkenaan tanpa mewajibkan BnB membayar apa-apa bayaran atau membuat BnB tertakluk kepada apa-apa batasan penggunaan yang dikenakan oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga tersebut. Dengan memberikan akses kepada BnB untuk mana-mana Akaun Pihak Ketiga, anda memahami bahawa BnB akan mengakses, menyediakan dan menyimpan (jika berkenaan) mana-mana Kandungan yang anda telah sediakan dan simpan di dalam Akaun Pihak Ketiga anda ("Kandungan SNS") supaya ia boleh didapati pada dan melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini melalui Akaun BnB anda dan halaman profil Akaun BnB. Melainkan sekiranya dinyatakan secara spesifik dalam Terma ini, semua Kandungan SNS, jika ada, akan dianggap sebagai Kandungan Ahli bagi tujuan Terma ini semata-mata. Bergantung kepada Akaun Pihak Ketiga yang anda pilih dan tertakluk kepada tetapan privasi yang telah anda tetapkan di dalam Akaun Pihak Ketiga itu, maklumat peribadi yang anda hantar ke Akaun Pihak Ketiga anda akan boleh didapati di dalam dan melalui Akaun BnB anda di Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini. Sila ambil perhatian bahawa jika Akaun Pihak Ketiga atau perkhidmatan yang berkaitan telah tiada atau akses BnB ke Akaun Pihak Ketiga itu ditamatkan oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga, maka Kandungan SNS tidak lagi boleh didapati di dalam dan melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini. Anda mempunyai keupayaan untuk menamatkan hubungan antara Akaun BnB anda dan Akaun Pihak Ketiga anda, pada bila-bila masa, dengan mengakses seksyen "Tetapan" di dalam Laman Web dan Aplikasi.

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA HUBUNGAN ANDA DENGAN PEMBEKAL PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA BERKAITAN DENGAN AKAUN PIHAK KETIGA ANDA ADALAH TERTAKLUK SEPENUHNYA KE ATAS PERJANJIAN YANG DIPERSETUJUI ANTARA ANDA DAN PIHAK PEMBEKAL PERKHIDMATAN KETIGA TERSEBUT.

BnB tidak membuat sebarang usaha untuk mengkaji semula mana-mana Kandungan SNS untuk sebarang tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sama ada dari ketepatan, kesahihan atau pematuhan dan BnB juga tidak bertanggungjawab terhadap segala Kandungan SNS.

Kami akan mewujudkan Akaun BnB anda dan halaman profil Akaun BnB anda untuk kegunaan anda di Laman Web dan Aplikasi berdasarkan maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami atau yang diperolehi melalui SNS seperti yang dinyatakan di atas. Anda tidak boleh mempunyai lebih daripada satu (1) Akaun BnB yang aktif. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat, terkini dan lengkap semasa proses pendaftaran dan mengemas kini maklumat tersebut agar ianya sentiasa tepat, semasa dan lengkap. BnB berhak untuk menggantung atau menamatkan Akaun BnB anda dan akses anda ke Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini jika anda membuat lebih daripada satu (1) Akaun BnB atau jika apa-apa maklumat yang diberikan semasa proses pendaftaran atau selepas itu didapati tidak tepat, tidak semasa atau lengkap. Anda bertanggungjawab untuk melindungi kata laluan anda. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga dan bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya bagi semua aktiviti atau tindakan di bawah Akaun BnB anda, sama ada anda telah membenarkan semua aktiviti atau tindakan tersebut atau pun tidak. Anda akan segera memberitahu BnB sekiranya terdapat penggunaan Akaun BnB anda yang dibenarkan oleh anda.

Senarai Tempat Penginapan

Sebagai Ahli, anda boleh mewujudkan Senarai anda. Untuk tujuan ini, anda akan diminta untuk mengisi maklumat berkaitan tempat penginapan untuk disenaraikan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, lokasi, kapasiti, saiz, ciri-ciri, ketersediaan penginapan dan harga serta peraturan-peraturan yang berkaitan. Untuk disenaraikan melalui Laman Web ini, Aplikasi dan Perkhidmatan, semua tempat penginapan mesti mempunyai alamat yang sah. Senarai akan disediakan secara terbuka melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini. Ahli-ahli lain akan dapat menempah tempat penginapan anda melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam senarai anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa apabila Tetamu membuat tempahan tempat penginapan anda, harga untuk tempahan itu tidak boleh diubah.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab ke atas segala Senarai yang anda lakukan. Oleh itu, anda setuju dan menjamin bahawa mana-mana Senarai yang anda lakukan dan tempahan sesebuah tempat penginapan yang terdapat di Senarai anda (i) tidak akan melanggar mana-mana perjanjian yang telah anda persetujui dengan mana-mana pihak ketiga dan (ii) akan (a) mematuhi semua undang-undang, keperluan cukai, dan undang-undang serta peraturan-peraturan yang boleh dikenakan kepada mana-mana penginapan di dalam Senarai anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, undang-undang sewa rumah kediaman dan lain-lain dan (b) tidak bercanggah dengan hak-hak pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa BnB tidak bertanggungjawab bagi pematuhan Hos dengan mana-mana undang-undang dan peraturan-peraturan. BnB berhak, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu, untuk menyingkirkan atau menamatkan akses kepada mana-mana Penyenaraian bagi apa-apa sebab, mengikut budi bicara mutlaknya, termasuk Senarai yang BnB anggapkan boleh dipertikaikan atas apa pun sebab, yang melanggar Terma ini dan berbahaya kepada Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan ini.

Anda memahami dan bersetuju bahawa BnB adalah bukan agen pemberi insurans atau sebagai ejen anda. Jika tetamu membuat tempahan penginapan dan menginap di Tempat Penginapan anda, apa jua perjanjian yang yang dipersetujui diantara anda dengan tetamu itu adalah hanya antara anda dan tetamu dan BnB tidak terlibat sama sekali. Walau apa pun, BnB masih berfungsi sebagai ejen kepada Hos namun hanya terhad untuk menerima pembayaran dari tetamu bagi pihak Hos dan seterus bertanggungjawab untuk membuat bayaran tersebut kepada Hos yang berkenaan.

Apabila anda membuat Senarai, anda juga boleh memilih untuk memasukkan syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi oleh ahli-ahli yang layak untuk membuat Tempahan Penginapan anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang memerlukan ahli untuk mempunyai gambar profil atau nombor telefon yang telah disahkan, untuk menempah penginapan anda. Mana-mana ahli yang ingin menempah penginapan yang terdapat di dalam Senarai mesti memenuhi keperluan ini.

Sekiranya anda adalah Hos, BnB ada menyediakan kemudahan tertentu untuk anda bagi membantu anda membuat keputusan dalam memilih Ahli sebelum mengesahkan tempahan penginapan anda. Anda mengakui dan bersetuju bahawa, sebagai Hos, anda bertanggungjawab terhadap tindakan anda sendiri dan juga bertanggungjawab terhadap tindakan mana-mana individu yang tinggal atau hadir di Tempat Penginapan di atas permintaan atau jemputan anda, tidak termasuk Tetatmu (dan individu yang dipelawa oleh tetamu ke Tempat Penginapan, jika berkenaan).

BnB mengesyorkan agar Hos mendapatkan insurans yang sesuai untuk Penginapan mereka. Sila kaji semula apa-apa polisi insurans yang anda ada untuk Penginapan anda dengan teliti, dan pastikan anda mengetahui dan memahami berkenaan pengecualian, dan apa-apa jua perkara yang boleh dipotong dari polisi insurans tersebut, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sama ada atau tidak polisi insurans anda akan meliputi tindakan atau tiada tindakan oleh Para Tetamu (dan juga individu yang dijemput oleh Tetamu ke Tempat Penginapan, jika berkenaan) semasa berada di Tempat Penginapan anda.

Pengendorsan

BnB tidak mengendors mana-mana Ahli atau mana-mana Penginapan. Di samping itu, walaupun Terma ini memerlukan Ahli untuk memberikan maklumat yang tepat, BnB tidak akan cuba untuk mengesahkan atau mengesahkan, identiti mana-mana Ahli. Anda bertanggungjawab untuk menentukan identiti dan kesesuaian orang lain yang anda hubungi melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini. BnB tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan atau kecederaan akibat daripada interaksi anda dengan Ahli lain.

Dengan menggunakan Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan ini, anda bersetuju bahawa apa-apa remedi undang-undang atau liabiliti yang anda usahakan untuk mengambil tindakan terhadap Ahli lain atau pihak ketiga yang lain akan terhad kepada tuntutan terhadap ahli-ahli tertentu atau pihak ketiga yang lain tersebut sahaja dan anda bersetuju untuk tidak mengenakan liabiliti, atau mendapatkan apa-apa remedi undang-undang dari BnB berkenaan dengan tindakan itu. Oleh itu, kami menggalakkan anda untuk berkomunikasi secara langsung dengan Ahli lain di Laman Web dan Perkhidmatan ini mengenai apa jua tempahan atau Senarai yang dibuat oleh anda. Had ini tidak terpakai bagi apa-apa tuntutan oleh Hos terhadap BnB mengenai pengiriman bayaran yang diterima daripada Tetamu dengan BnB bagi pihak Hos, yang sebaliknya hendaklah tertakluk kepada batasan yang dinyatakan dalam seksyen dibawah yang bertajuk "Had Liabiliti".

Tempahan Dan Terma Kewangan

i. Tempahan Dan Terma Kewangan Bagi Hos

Sekiranya anda Hos dan tempahan dibuat untuk Tempat Penginapan anda melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini, anda akan diminta untuk mengesahkan sama ada menerima atau menolak tempahan dalam tempoh 24 jam apabila tempahan yang dibuat (mengikut budi bicara seperti yang ditentukan oleh BnB) atau permintaan tempahan akan dibatalkan secara automatik. Apabila tempahan dibuat melalui Laman Webi, Aplikasi dan Perkhidmatan ini, kami akan berkongsi dengan anda (i) nama tetamu yang telah membuat tempahan, (ii) pautan ke Akaun BnB halaman profil tetamu itu, (iii ) nama mana-mana ahli “SNS” dimana anda adalah "kawan" jika individu tersebut juga "kawan" tetamu pada SNS, dan (iv) petunjuk bahawa nama tetamu yang diberikan kepada tetamu BnB apabila menjadi Ahli sepadan dengan nama tetamu yang diberikan kepada SNS yang dikaitkan dengan Akaun BnB beliau, supaya anda boleh melihat apa-apa maklumat sebelum mengesahkan atau menolak tempahan. Jika anda tidak dapat mengesahkan atau membuat keputusan untuk menolak tempahan suatu Penginapan dalam tempoh 24 jam itu, apa-apa jumlah yang diterima oleh BnB untuk tempahan yang dibuat akan dikembalikan kepada tetamu yang berkenaan. Apabila anda mengesahkan tempahan yang dibuat oleh tetamu, BnB akan menghantar, mesej teks atau mesej e-mel melalui Aplikasi ini bagi mengesahkan tempahan tersebut, bergantung kepada pilihan yang anda buat melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini.

Tetamu hanya wajib membayar Yuran Penginapan dipaparkan dalam setiap Penyenaraian dan tiada bayaran tambahan dikenakan oleh BnB kepada tetamu untuk sebarang tempahan yang telah disahkan. BnB akan mengambil Yuran Penginapan pada masa pengesahan tempahan (iaitu apabila Hos mengesahkan tempahan dalam tempoh masa 24 jam setelah tempahan dibuat) dan akan menyerahkan pembayaran Yuran Penginapan (setelah ditolak Yuran BnB yang dikenakan kepada Hos (ditakrifkan di bawah) untuk Hos dalam 24 jam apabila tetamu tiba di Tempat Penginapan tersebut (kecuali sekiranya terdapat pembayaran balik kepada tetamu atas sebab-sebab yang tertentu).

Perlantikan BnB Sebagai Agen Pembayaran Hos

Setiap Hos dengan ini melantik BnB sebagai ejen terhad semata-mata untuk tujuan pengutipan bayaran yang dibuat oleh para tetamu bagi pihak Hos. Setiap Hos bersetuju bahawa bayaran yang dibuat oleh tetamu kepada BnB akan dianggap sama dengan bayaran yang dibuat terus kepada Hos dan Hos akan memastikan Penginapan yang ditempah disediakan untuk tetamu seolah-olah Hos telah menerima Yuran Penginapan. Setiap Hos bersetuju bahawa, BnB boleh, berdasarkan polisi pembatalan (i) membenarkan tetamu untuk membatalkan tempahan dan (ii) bayaran balik kepada tetamu sebahagian daripada Yuran Penginapan dinyatakan dalam polisi pembatalan yang berkenaan. Sebagai agen yang terhad kuasa Hos, BnB tidak bertanggungjawab bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan yang dilakukan oleh Hos.

Seperti yang dinyatakan di atas, Hos dikehendaki sama ada mengesahkan atau menolak tempahan dalam tempoh 24 jam apabila tempahan yang dibuat (seperti yang ditentukan mengikut budi bicara BnB) atau tempahan yang dibuat akan dibatalkan secara automatik. Jika tempahan yang diminta dibatalkan (iaitu tidak disahkan oleh Hos berkenaan), apa-apa jumlah yang diterima oleh BnB akan dikembalikan kepada tetamu itu, bergantung kepada pilihan tetamu buat melalui laman web dan Permohonan.

Yuran Perkhidmatan

Sebagai imbuhan dalam menyediakan Perkhidmatan, BnB mengenakan yuran perkhidmatan kepada Hos ianya tidak akan dikembalikan ("Yuran Perkhidmatan"). Yuran perkhidmatan ini dikenakan kepada Hos berdasarkan peratusan daripada jumlah Yuran Penginapan ("Yuran Hos"). Di mana berkenaan, Cukai juga boleh dikenakan sebagai tambahan kepada Yuran Hos. Yuran Hos ditolak dari Yuran Penginapan sebelum ianya diserahkan kepada Hos, dalam tempoh 24 jam apabila tetamu tiba di Penginapan berkenaan. Baki akan dihantar oleh BnB kepada Hos melalui kaedah perbankan talian.

Tempahan Am Dan Terma Kewangan

Pembatalan Dan Pembayaran Balik

Jika, sebagai tetamu, anda membatalkan tempahan anda sebelum tempahan yang diminta disahkan oleh Hos, BnB akan membayar balik dalam masa komersial yang munasabah mengikut polisi pembatalan BnB ini. Jika, sebagai tetamu, anda mahu membatal tempahan yang telah disahkan dibuat melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini, sama ada sebelum atau selepas tiba di tempat penginapan itu, polisi pembatalan Hos yang terkandung di dalam senarai berkenaan akan digunapakai untuk pembatalan itu. Keupayaan kami untuk membayar balik Yuran Penginapan dan jumlah lain yang dikenakan kepada anda akan bergantung kepada terma-terma polisi pembatalan yang berkenaan. Butir-butir mengenai bayaran balik dan polisi-polisi pembatalan boleh didapati melalui Laman Web dan Aplikasi ini.

Kerosakan Pada Tempat Penginapan

Sebagai tetamu, anda bertanggungjawab untuk meninggalkan Tempat Penginapan dalam keadaan yang baik seperti asal sewaktu anda tiba. Anda mengakui dan bersetuju bahawa, sebagai tetamu, anda bertanggungjawab untuk tindakan anda sendiri dan juga bertanggungjawab untuk tindakan mana-mana individu yang anda jemput ke, atau memberi akses kepada, tempat penginapan tersebuti. Sekiranya Hos mendakwa sebaliknya dan menyediakan bukti kerosakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, gambar-gambar, anda bersetuju untuk membayar kos menggantikan barangan yang rosak dengan barangan yang sama. Sebarang tuntutan ganti rugi oleh Hos terhadap Tetamu adalah terhad kepada kedua-dua pihak dan BnB tidak bertanggungjawab untuk sebarang pertikaian tuntutan.

Tetamu dan Hos bersetuju untuk bekerjasama dan membantu BnB dengan niat yang baik, dan menyediakan BnB dengan maklumat itu dan mengambil tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh BnB, berkaitan dengan apa-apa aduan atau tuntutan yang dibuat oleh Ahli yang berkaitan dengan Penginapan atau mana-mana hak atau harta peribadi yang ada di Tempat Penginapan atau berkenaan dengan apa-apa penyiasatan yang dijalankan oleh BnB atau wakil BnB mengenai penggunaan atau penyalahgunaan Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan ini. Jika anda seorang tetamu, atas permintaan BnB yang munasabah, anda bersetuju untuk mengambil bahagian dalam pengantaraan atau proses penyelesaian yang sama dengan Hos, tanpa sebarang kos kepada anda, yang mana proses akan dijalankan oleh BnB atau pihak ketiga yang dipilih oleh BnB, berkenaan dengan kerugian yang dialami oleh Hos dan menuntut bayaran dari BnB.

Perlakuan Pengguna

Anda memahami dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan, dan kewajipan cukai yang tertakluk kepada penggunaan Laman Web, Aplikasi, Perkhidmatan ini dan Kandungan Kolektif. Berkaitan dengan penggunaan Lama Web, Aplikasi dan Perkhidmatan kami, anda tidak boleh dan anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

 1. melanggar undang-undang tempatan, negeri, persekutuan atau undang-undang atau peraturan-peraturan lain atau mana-mana arahan mahkamah Malaysia;
 2. menggunakan perisian manual atau automatik, peranti, skrip robot, cara lain atau proses untuk mengakses, "scrape," "crawl" atau "spider" mana-mana laman web atau perkhidmatan lain yang terkandung di dalam Laman Web, Aplikasi, Perkhidmatan ini atau Kandungan Kolektif;
 3. menggunakan Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan ini bagi tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan oleh Terma yang terkandung di sini;
 4. menyaling, menyimpan atau mengakses informasi yang terdapat di Laman Web, Aplikasi, Perkhidmatan ini atau Kandungan Kolektif bagi tujuan yang tidak dibenarkan oleh Terma yang terkandung di sini;
 5. melanggar hak mana-mana individu atau entiti, termasuk tanpa batasan, harta intelektual mereka, privasi, publisiti atau hak kontrak;
 6. mengganggu atau merosakkan Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan kami, termasuk, tanpa had, melalui penggunaan virus, membatalkan bots, Trojan, kod berbahaya, ping banjir, serangan penafian perkhidmatan, paket atau menipu IP, laluan palsu atau maklumat alamat emel elektronik atau kaedah atau teknlogi yang sama;
 7. menggunakan Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan kami untuk menghantar, mengedar, menghantar atau mengemukakan apa-apa maklumat tentang mana-mana individu lain atau entiti, termasuk tanpa had, gambar-gambar tanpa kebenaran mereka, maklumat peribadi atau kad kredit, kad debit, kad panggilan atau nombor akaun;
 8. menggunakan Laman Web , Aplikasi atau Perkhidmatan kami berkaitan dengan pengagihan e-mel komersial yang tidak diundang ("spam") atau iklan yang tidak berkaitan dengan penginapan kediaman peribadi;
 9. mengganggu pengguna Laman Web, Aplikasi, atau Perkhidmatan kami yang lain atau mengambil atau menyimpan sebarang maklumat peribadi pengguna lain bagi tujuan selain daripada melaksanakan transaksi sebagai Tetamu atau Hos;
 10. menawarkan, sebagai Hos, Tempat Penginapan yang bukan milik anda atau mempunyai kebenaran untuk menyewakan kediaman orang lain (tanpa mengehadkan perkara sebelum ini, anda tidak akan menyenaraikan Tempat Penginapan sebagai Hos jika anda sedang berkhidmat dalam kapasiti ejen sewa atau ejen penyenaraian untuk pihak ketiga);
 11. menawarkan, sebagai Hos, Tempat Penginapan yang tidak boleh disewa atau dipajak menurut terma-terma dan syarat-syarat perjanjian dengan pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada, perjanjian sewa harta;
 12. mendaftar lebih daripada satu akaun BnB atau mendaftar akaun BnB bagi pihak oang lain selain daripada diri sendiri;
 13. menghubungi Hos bagi tujuan selain daripada untuk bertanya soalan berkenaan tempahan seperti Tempat atau Senarai Penginapan;
 14. menghubungi Tetamu bagi tujuan selain daripada untuk bertanya soalan berkenaan tempahan atau berkenaan penggunaan Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan oleh Tetamu;
 15. bertindak sebagai tetamu atau sebaliknya, mengambil atau mendapatkan mana-mana Hos atau Ahli-ahli lain untuk menyertai perkhidmatan pihak ketiga atau laman web pesaing kepada BnB, tanpa kelulusan bertulis daripada BnB terlebih dahulu;
 16. menyamar mana-mana individu atau entity atau memalsukan atau memberi gambaran yang salah terhadap diri anda atau sekutu anda dengan individu atau entiti lain;
 17. menggunakan skrip automatik untuk mengambil informasi atau berinteraksi dengan Laman Web, Aplikasi atau Perkhidmatan;
 18. menggunakan Laman web, Aplikasi dan Perkhidmatan untuk mencari Hos atau tetamu dan kemudian menyelesaikan tempahan transaksi Penginapan dengan kaedah lain tanpa melalui laman web ini, Aplikasi atau Perkhidmatan bagi mengelak kewajipan untuk membayar apa-apa Yuran Perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan yang diberikan oleh BnB;
 19. sebagai Hos, anda mengemukakan apa-apa Penyenaraian dengan maklumat harga palsu atau mengelirukan, atau mengemukakan apa-apa Penyenaraian dengan harga yang anda tidak berniat untuk patuhi;
 20. atau pos, memuat naik, menerbit, mengemuka atau menghantar apa-apa Kandungan yang: (i) melanggar, menyalahgunakan atau melanggar paten pihak ketiga, hak cipta, cap dagang, rahsia perdagangan, hak moral atau lain-lain hak harta intelek, atau hak publisiti atau privasi; (ii) melanggar, atau menggalakkan apa-apa perlakuan yang melanggar, mana-mana undang-undang atau peraturan atau akan menimbulkan liabiliti sivil; (iii) berbentuk penipuan, palsu, mengelirukan atau memperdayakan; (iv) berbentuk fitnah, lucah, kesat, atau menyakitkan (v) menggalakkan diskriminasi, ketaksuban, perkauman, kebencian, gangguan atau kemudaratan terhadap mana-mana individu atau kumpulan; (vi) ganas atau mengancam atau menggalakkan keganasan atau tindakan yang mengancam mana-mana orang lain, atau (vii) menggalakkan haram atau aktiviti atau bahan-bahan berbahaya;
 21. mendapatkan data data atau kandungan lain daripada tapak kami secara sistematik, Aplikasi atau Perkhidmatan untuk mencipta atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, dalam muat turun tunggal atau berbilang, koleksi, penyusunan, pangkalan data, direktori atau seumpamanya, sama ada dengan kaedah manual, melalui penggunaan bots, crawler, atau spiders, atau sebaliknya;
 22. mengguna atau memapar Laman Web atau Aplikasi, atau mana-mana elemen individu yang terdapat di dalam Laman Web ini, Perkhidmatan, atau Permohonan, nama BnB, mana-mana cap dagang BnB, logo atau maklumat proprietari lain, atau susun atur dan reka bentuk mana-mana halaman atau bentuk yang terkandung di dalam halaman, tanpa persetujuan nyata BnB secara bertulis;
 23. mengakses, mengubahsuai, atau mengguna bukan kawasan awam Laman Web atau Permohonan, sistem komputer BnB, atau sistem penyampaian teknikal pembekal BnB;
 24. cuba untuk menyiasat, mengimbas atau menguji apa-apa kelemahan sistem atau rangkaian BnB atau melanggar mana-mana langkah-langkah keselamatan atau pengesahan;
 25. mengelak, memintas, membuang, menyahaktif, menjejas atau memintas apa-apa langkah teknologi yang dilaksanakan oleh BnB atau mana-mana pembekal BnB atau mana-mana pihak ketiga (termasuk pengguna lain) untuk melindungi Laman Web ini, Perkhidmatan, Permohonan atau Kandungan Kolektif;

BnB mempunyai hak untuk menyiasat dan mendakwa mana-mana pelanggaran terma di atas berpandukan undang-undang yang berkaitan sepenuhnya. BnB mungkin bekerjasama dengan pihak berkuasa dan membantu dalam penguatkuasaan undang-undang bagi mendakwa pengguna yang melanggar Terma ini. Anda mengakui bahawa BnB tidak mempunyai kewajipan untuk memantau akses dan penggunaan anda di Laman Web ini, Aplikasi, Perkhidmatan atau Kandungan Kolektif atau untuk mengkaji semula atau mengubah mana-mana kandungan ahli, tetapi mempunyai hak untuk berbuat demikian bagi maksud mengendalikan Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan, untuk memastikan pematuhan anda kepada Terma ini, atau untuk mematuhi undang-undang atau perintah atau kehendak mahkamah, agensi pentadbiran atau badan kerajaan yang lain. BnB berhak, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu, untuk menyingkir atau menyekat akses pada mana-mana Kandungan Kolektif dimana BnB, mengikut budi bicara mutlaknya, menganggap boleh dipertikaikan atas segala sebab-sebab, yang melanggar Terma yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada Laman Web ini, Aplikasi atau Perkhidmatan.

Privasi

BnB memastikan semua maklumat yang diberikan oleh Hos dan Tetamu akan disimpan sulit dan penggunaan maklumat tersebut hanya akan terhad dan boleh digunakan untuk tujuan pengendalian Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan sahaja. Hos dan Tetamu juga hendaklah menyimpan maklumat yang dihantar semasa melakukan tempahan dan pengesahan Penginapan hanya antara kedua-dua pihak sahaja dan tidak melibatkan pihak lain melainkan mendapat kelulusan persetujuan awal dari salah satu pihak.

Pemilikan

Laman Web ini, Aplikasi, Perkhidmatan, dan Kandungan Kolektif dilindungi oleh hak cipta, trademark, dan undang-undang Malaysia dan juga negara-negara lain. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Laman Web ini, Aplikasi, Perkhidmatan dan Kandungan Kolektif, termasuk semua hak harta intelektual adalah milik eksklusif BnB. Anda tidak akan membuang, mengubah atau mengaburkan apa-apa hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau lain-lain hak notis yang terkandung di dalam Laman Web, Aplikasi, Perkhidmatan, atau Kandung kolektif.

Kandungan Ahli

Kami boleh, mengikut budi bicara kami, membenarkan ahli untuk menghantar, memuat naik, menyiarkan atau menghantar Kandungan Ahli. Dengan menyediakan Kandungan Ahli pada atau melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini, anda dengan ini memberi hak kepada BNB untuk mengeluarkan lesen, mengguna, melihat, menyalin, mengubahsuai, mengedar, menjual, memindah, memapar kepada awam serta menghantar, menyiar, mengakses di seluruh dunia dan ianya tidak boleh dibatalkan, bersifat kekal, tidak eksklusif, boleh dipindah milik, mengenakan royalti, dan dieksploitasi Kandungan tersebut melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini. BnB tidak menuntut apa-apa hak pemilikan di dalam mana-mana Kandungan dan Terma ini tidak menidakkan hak Ahli sekiranya perlu menggunakan dan mengeksploitasi mana-mana Kandungan Ahli tersebut.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua Kandungan Ahli yang anda sediakan yang boleh didapati melalui Laman Web , Aplikasi dan Perkhidmatan ini. Oleh itu, anda mewakili dan menjamin bahawa: (i) sama ada anda adalah pemilik tunggal dan eksklusif kepada semua Kandungan Ahli yang anda sedikan di Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini atau anda mempunyai semua hak, lesen, kebenaran dan siaran yang diperlukan bagi menyerahkan kepada BnB terhadap Kandungan Ahli tersebut, seperti yang ditetapkan di bawah Terma ini, dan (ii) tiada Kandungan Ahli atau kandungan yang anda paparkan, muat naik, terbit, serah atau sebar atau penggunaan BnB terhadap Kandungan Ahli (atau sebahagiannya ), melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini akan melanggar, menyalahgunakan atau melanggar paten, hak cipta, tanda dagang, rahsia perdagangan, hak moral atau lain-lain hak harta hak milik atau intelektual pihak ketiga atau hak-hak publisiti atau privasi, atau hasil daripada pelanggaran mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkaitan.

Pautan

Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan ke laman-laman web atau sumber-sumber pihak ketiga. Anda mengakui dan bersetuju bahawa BnB tidak bertanggungjawab bagi: (i) ketersediaan atau ketepatan laman web atau sumber-sumber itu, atau (ii) kandungan, produk, atau perkhidmatan yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Pautan ke laman web atau sumber-sumber itu tidak bermakna apa-apa pengesahan oleh BnB kepada laman-laman web atau sumber-sumber itu mahupun kandungan, produk, atau perkhidmatan yang boleh didapati dari laman web atau sumber tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua risiko yang mungkin timbul atas penggunaan laman web atau sumber-sumber tersebut dan juga kandungan, produk atau perkhidmatan yang disediakan di laman dan sumber tersebut.

Maklum Balas

Kami mengalu-alukan dan menggalakkan anda untuk memberi maklum balas, komen dan cadangan untuk penambahbaikan kepada Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini ("Maklum Balas"). Anda boleh mengemukakan maklum balas anda melalui e-mel kami di support@bnb.my. Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua maklum balas anda akan menjadi milik khusus dan eksklusif BnB dan anda dengan ini secara muktamad bersetuju menyerahkan kepada BnB semua hak, hak milik, dan kepentingan di dalam semua maklum balas yang diberikan.

Polisi Hakcipta

BnB menghormati undang-undang hak cipta dan mengharapkan agar para pengguna turut melakukan perkara yang sama. Ia adalah polisi BnB untuk menamatkan Akaun BnB Ahli atau pemegang akaun lain yang berulang kali melanggar atau dipercayai melanggar hak pemegang hak cipta.

Penamatan dan Pembatalan Akaun BNB

Kami boleh, mengikut budi bicara kami dan tanpa liabiliti kepada anda, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu dan pada bila-bila masa: (i) menamatkan Terma atau akses anda ke Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan kami, dan (ii) atau menamatkan atau membatalkan akaun BnB anda. Selepas penamatan, kami akan dengan kadar segera membayar anda apa-apa jumlah hutang yang munasabah mengikut budi bicara kami mengikut undang-undang tertakluk ke atas kami. Sekiranya BnB menamatkan Terma ini, atau akses anda ke Laman Web , Aplikasi dan Perkhidmatan kami atau membatalkan akaun BnB anda, anda akan terus bertanggungjawab ke atas semua jumlah yang hutang yang masih belum dibayar. Anda boleh meminta akaun BnB anda tamatkan dengan menghantar e-mel ke support@bnb.my.

Penafian

JIKA ANDA MEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, APLIKASI DAN PERKHIDMATAN INI, SEGALA RISIKO ADALAH DIBAWAH TANGGUNGAN ANDA SENDIRI. ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA BNB TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIPAN DALAM MENJALANKAN PEMERIKSAAN TERHADAP LATAR BELAKANG MANA-MANA AHLI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, TETAMU DAN TUAN RUMAH, TETAPI MUNGKIN MENJALANKAN PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG TERPILIH MEGIKUT BUDI BICARA KAMI. LAMAN WEB, PERMOHONAN, PERKHIDMATAN INI DAN KANDUNGAN KOLEKTIF DISEDIAKAN SEBAGAIMANA ADANYA, TANPA SEBARANG WARANTI, SAMA ADA YANG NYATA ATAU TERSIRAT. TANPA MENGHADKAN APA YANG DISEBUT DIBAWAH, BNB SECARA JELAS MENAFIKAN SEBARANG WARANTI KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KESERONOKAN YANG TENANG DAN AMAN ATAU TIADA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN, DAN APA-APA WARANTI YANG TIMBUL SEMASA BERURUSAN ATAU PENGGUNAAN ATAS TUJUAN PERDAGANGAN. BNB TIDAK JAMINAN BAHAWA LAMAN WEB, APLIKASI DANPERKHIDMATAN INI DAN, KANDUNGAN KOLEKTIF, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PENYENARAIAN ATAUPENGINAPAN, AKAN SENTIASA ADA TANPA GANGGUAN, SELAMAT, ATAU BEBAS DARI KESILAPAN. BNB TIDAK MEMBERI JAMINAN MENGENAI KUALITI SEMUA PENYENARAIAN, PENGINAPAN, PERKHIDMATAN ATAU KANDUNGAN KOLEKTIF ATAU KETEPATAN, KETEPATAN MASA, KEBENARAN, KESEMPURNAAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN SEBARANG KANDUNGAN KOLEKTIF DIPEROLEHI MELALUI LAMAN, PERMOHONAN DAN PERKHIDMATAN INI.

TIADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA SECARA LISAN ATAU BERTULIS, DIPEROLEHI DARIPADA BNB ATAU MELALUI LAMAN WEB, APLIKASI DAN PERKHIDMATAN INI ATAU KANDUNGAN KOLEKTIF, BOLEH DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG TIDAK DINYATAKAN DISINI SECARA JELAS.

ANDA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS SEMUA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI DENGAN PENGGUNA LAIN DI LAMAN WEB, APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN INI DAN DENGAN ORANG LAIN YANG BERKOMUNIKASI ATAU BERINTERAKSI DENGAN ANDA AKIBAT PENGGUNAAN LAMAN WEB, APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, MANA-MANA TUAN RUMAH ATAU TETAMU. ANDA MEMAHAMI BAHAWA BNB TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERCUBAAN UNTUK MENGESAHKAN KENYATAAN PARA PENGGUNA DI LAMAN WEB, APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN INI ATAU MENGKAJI ATAU MELAWAT MANA-MANA TEMPAT PENGINAPAN. BNB TIDAK MEWAKILI ATAU MEMBERI JAMINAN KEATAS PENGENDALIAN PENGGUNA DI LAMAN WEB, APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN INI. ANDA BERSETUJU UNTUK MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH SEWAJARNYA DALAM SEMUA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI DENGAN PENGGUNA LAIN DI LAMAN WEB, APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN DAN DENGAN ORANG LAIN YANG BERKOMUNIKASI ATAU BERINTERAKSI DENGAN ANDA AKIBAT PENGGUNAAN LAMAN WEB, APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, MANA-MANA TUAN RUMAH ATAU TETAMU TERUTAMANYA JIKA ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK BERJUMPA SECARA FIZIKAL TANPA MENGIRA SAMA ADA PERJUMPAAN TERSEBUT DIATUR OLEH BNB. MESKIPUN BND DILANTIK SEBAGAI AGEN TERHAD OLEH TUAN RUMAH BAGI MENERIMA PEMBAYARAN DARIPADA TETAMU BAGI PIHAK TUAN RUMAH, BNB SECARA JELAS MENAFIKAN SEMUA LIABILITI UNTUK APA JUA PERBUATAN ATAU PENINGGALAN OLEH TETAMU ATAU PIHAK KETIGA YANG LAIN.

Had Liabiliti

ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA, SEPERTI YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SEMUA RISIKO YANG TIMBUL DARIPADA PENGAKSESAN DAN PENGGUNAAN LAMAN WEB, APLIKASI, PERKHIDMATAN INI DAN KANDUNGAN KOLEKTIF, SEBARANG PENYENARAIAN ANDA ATAU TEMPAHAN TEMPAT PENGINAPAN MELALUI LAMAN WEB, PERMOHONAN DAN PERKHIDMATAN INI DAN APA JUA HUBUNGAN YANG ANDA ADA DENGAN PENGGUNA BNB LAIN SAMA ADA DI DALAM ATAU LUAR TALIAN ADALAH DIBAWAH TANGGUNGAN ANDA. BNB MAHUPUN MANA-MANA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MEMBUAT, MENERBIT, ATAU MENYAMPAI LAMAN WEB, APLIKASI DAN PERKHIDMATAN INI SERTA KANDUNGAN KOLEKTIF TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM SEBARANG BENTUK KEROSAKAN ATAU KERUGIAN, TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN DATA ATAU KEHILANGAN NAMA BAIK, GANGGUAN PERKHIDMATAN, KEROSAKAN KOMPUTER ATAU KEGAGALAN SISTEM ATAU KOS PRODUK ATAU PERKHIDMATAN GANTIAN, ATAU SEBARANG KEMUDARATAN PADA DIRI SAMADA FIZIKAL ATAU EMOSI BERKAITAN DENGAN TERMA INI, SAMADA DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KEGAGALAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, PERMOHONAN DAN PERKHIDMATAN INI ATAU KANDUNGAN KOLEKTIF, DARIPADA APA PUN BENTUK KOMUNIKASI ATAU INTERAKSI ATAU PERJUMPAAN DENGAN PENGGUNA LAIN LAMAN WEB, APLIKASI, ATAU PERKHIDMATAN INI ATAU ORANG LAIN YANG BERKOMUNIKASI DENGAN ANDA ATAU BERINTERAKSI HASIL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB, APLIKASI, PERKHIDMATAN INI ATAU DARI SEBARANG PENYENARAIAN ANDA ATAU TEMPAHAN PENGINAPAN MELALUI LAMAN WEB , APLIKASI DAN PERKHIDMATAN INI, SAMA ADA BERDASARKAN WARANTI, KONTRAK, LIABILITI PRODUK ATAU TEORI UNDANG-UNDANG LAIN, DAN SAMA ADA BNB TELAH DIMAKLUMKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, WALAUPUN PEMULIHAN ATAU PENYELESAIAN YANG DINYATAKAN DI SINI DIDAPATI TELAH GAGAL DALAM MENCAPAI MATLAMAT SEBENARNYA.

Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk melepaskan, membayar ganti rugi, melindungi, dan mempertahankan BnB dan syarikat sekutunya serta anak syarikat, pegawai, pengarah, kakitangan dan ejen daripada dan terhadap apa-apa tuntutan, liabiliti, kerosakan, kerugian, dan perbelanjaan, termasuk, yuran guaman dan perakaunan yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan (a) akses atau penggunaan Laman Web, Aplikasi, Perkhidmatan ini, atau Kandungan Kolektif atau pelanggaran Terma ini; (b) Kandungan Ahli anda; (c) perlakuan anda melibatkan (i) interaksi anda dengan mana-mana Ahli, (ii) Tempahan Penginapan, (iii) mewujudkan Penyenaraian atau (iv) penggunaan, syarat atau sewaan Tempat Penginapan oleh anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada apa-apa kecederaan, kerugian , atau ganti rugi (pampasan secara langsung, sampingan, turutan atau sebaliknya) yan seumpamanya yang timbul hasil daripada sewaan, tempahan atau penggunaan tempat penginapan.

Melaporkan Salah Laku

Jika anda tinggal bersama seseorang yang anda rasa bertindak atau telah bertindak secara tidak wajar, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sesiapa yang (i) terlibat dalam serangan, kelakuan ganas atau seksual yang tidak sesuai, (ii) anda mengesyaki beliau mencuri daripada anda, atau (iii) terlibat dalam apa-apa kelakuan yang mengganggu orang lain, anda perlu segera melaporkan orang itu kepada pihak berkuasa yang berkenaan dan kemudian kepada BnB.

Keseluruhan Perjanjian

Terma ini membentuk pemahaman dan perjanjian secara keseluruhan dan eksklusif di antara BnB dan anda terhadap Laman Web, Permohonan, Perkhidmatan ini , Kandungan Kolektif dan apa jua tempahan atau Senarai Penginapan yang dibuat melalui Laman Web, Aplikasi dan Perkhidmatan ini, dan Terma ini juga melangkaui semua persefahaman lisan atau bertulis atau perjanjian terdahulu antara BnB dan anda mengenai tempahan atau penyenaraian penginapan, Laman Web, Aplikasi, Perkhidmatan ini dan Kandungan Kolektif.

Notis

Apa jua notis atau komunikasi lain yang dibenarkan atau dikehendaki di bawah ini, termasuk yang berkaitan dengan pengubahsuaian terhadap Terma ini, akan dibuat secara bertulis dan akan diberikan oleh BnB (i) melalui e-mel (ke alamat yang anda berikan) atau (ii) dengan menyiarkan di laman web atau melalui aplikasi ini. Bagi notis yang dibuat melalui e-mel, tarikh penerimaan dianggap sebagai tarikh notis itu dihantar.

Undang-undang Digunapakai

Perjanjian ini adalah dikawal, ditafsir, dan dikuatkuasa mengikut undang-undang Malaysia.

Terma Am

Kegagalan BnB menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan di dalam Terma ini tidak akan dianggap sebagai penafian hak untuk penguatkuasaan peruntukan tersebut di masa hadapan. Pengecualian bagi mana-mana hak atau peruntukan tersebut hanya berkuat kuasa secara bertulis dan ditandatangani oleh wakil yang diberi kuasa oleh BnB. Kecuali sebagaimana yang dikemukakan secara nyata dalam Terma, tindakan oleh mana-mana pihak untuk tujuan remedi di bawah Terma ini tidak akan menjejaskan remedi lain di bawah Terma ini atau sebaliknya. Sekiranya penimbang tara atau mahkamah mendapati mana-mana peruntukan dalam Terma ini tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan dikuatkuasakan ke tahap maksimum yang dibenarkan oleh unndang-undang. Terma dan peruntukan-peruntukan lain walau bagaimanapun akan kekal berkuat kuasa sepenuhnya.